top of page
Advokat Malin Brandel_Testbilder_0397.jp
Malin%20brandel%20logo%20(003)%20ny_edit

Advokatfirman Malin Brandel AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med vårt bedrivande av advokatverksamhet eller som annars behandlas i kontakt med leverantörer, myndigheter och samarbetspartners.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om så inte sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi då inte kan genomföra nödvändig inledande kontroll.

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och, i förekommande fall, penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa uppgifter behandlas med artikel 6 i Dataskyddsförordningen som grund.

Personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag med vilka advokatfirman samarbetar i syfte att utföra jävs- eller penningtvättskontroller, för kunskapsutbyte eller resursallokering.

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det är särskilt överenskommet mellan advokatfirman och dig, om det inom ramen för uppdraget är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighets beslut eller beslut av domstol eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan vidare komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter, eller motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Malin Brandel AB enligt Vägledande regler för god advokatsed under en tid av tio år från dagen för ärendets slutförande eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Malin Brandel AB om användningen av de personuppgifter som rör dig.

Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, i Sverige Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss på Advokatfirman Malin Brandel AB via

 

malin.brandel@brandel.se

Tel: 0346-820 10

Rörbeckagatan 17

311 34  Falkenberg

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Malin Brandel AB, 559134-1259

bottom of page